ادبیات سال سوم راهنمایی

-درجمله های زیر معنای واژه وعبارات مشخص شده را بنویسید.

الف)شرنخواهی،بدی بگذار.( یعنی بدی نکن)

ب)رسول خدامیفرماید:"حلال نیست ازبرادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز گرفتن". (یعنی صحبت نمکردن-قهرکردن)

پ)ازگفتارخیره پرهیزکن.(یعنی گفتاربیهوده)

ت)درمحاوره ای که به حضوراومیان دوکس رود،خوض ننماید.(یعنی اندیشه نکند)

-پیام بیت زیر وارتباط آن با درس را در یک بندتوضیح دهید.

به اندازه ی بودبایدنمود                             خجالت نبردآنکه ننمودوبود

پیام این بیت کم گویی وبه اندازه سخن گفتن است وبابنداول درس ارتباط معنایی داردکه معنی آن خوب سخن گفتن،راستگویی وآداب پسندیده ی دیگر است.

-برای هریک ازواژه های زیر دوهم خانواده بنویسید.

شغل:شاغل،اشتغال            قادر:قدیر،قدر،اقتدار           جماعت:اجتماع،جمیع

نصر:ناصر،منصور

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ساعت 17:33 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 نرخ ارز - قیمت خودرو - قالب وبلاگ